The Analysis of International Students Migration Towards Turkey

Farkhad Alimukhamedov 
Assistant professor at international relations department, Turgut Özal University

 

Abstract

The paper analyses Turkey’s changing position in attracting international students. Internationalization of Higher Education has an increasing importance for Turkish universities. Not only it helps to establish political and social cooperation for Turkey, but also provides important financial benefits. The paper tries to put the student mobility under the theorethical framework and describe the international student mobility trends towards Turkey. The fieldwork composed of questionnaire and interviews gives an overview of the life and study conditions of international students. The results show that international students choose Turkish universities for regional, cultural or financial reasons. The recommendations and concluding remarks sum up the difficulties of international students and underlines the necessity of governmental policies towards them.

Keywords: Turkey, International Students, Migration, Higher Education

 

Öz

Çalışma Türkiye’nin uluslararası öğrencileri çekme durumundaki değişimi analiz etmektedir. Yükseköğretimdeki Uluslararasılaşma Türkiyedeki üniversiteler için önem taşıyan konulardan biridir. Uluslararasılaşma sadece Türkiyenin siyasi ve sosyal işbirliği başarısıyla  sınırlanmadan, önemli finansal katkıda da bulunur. Makale öğrenci hareketliliğinin teorik boyutlarını inceleyerek Türkiye’ye yönelik uluslararası öğrenci hareketliliğini açıklamaktadır. Anket ve mülakatlardan oluşan saha çalışması öğrencilerin yaşam ve eğitim durumlarını hedeflemektedir. Veriler uluslararası öğrencilerin Türk üniversitelerini bölgesel, kültürel ve finasal acıdan tercih ettiklerini göstermektedir. Öneriler ve sonuçlar uluslararsı öğrencilerin sıkıntılarını açıklayarak onlara yönelik devlet politikası öneminin altını çizmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Uluslararası Öğrenciler, Göç, Yüksek Eğitim