Terörden Kaynaklı Çatışmaların Çözümü ve Akil İnsanlar Heyeti Uygulamaları

Muvaffak Cemil Çitak
Doktora öğrencisi 

Necati Alkan 
Dr.

Öz

Terörle mücadelede toplumsal travmaları ve husumeti dikkate almayan, mücadeleye sadece iç güvenlik operasyonları bağlamında yaklaşan çözüm arayışları, çatışmayla birlikte oluşan toplumsal travmaları ve husumetleri derinleştirmekte ve çözümü güçleştirmektedir. Güvenlik odaklı yaklaşımların başat olmasından kaynaklanan bu sorunlar, terörle mücadelede çok boyutlu yaklaşımın benimsenmesini hızlandırmıştır. Bu yaklaşımın yaygınlaşmasında insan hakları hukukunun bağlayıcı özelliği, uluslararası işbirliğinin zorunluluğu ve çatışan tarafların meşruiyet arayışları da belirleyici olmuştur. Bu makalede, Türkiye’nin Çözüm Süreci bağlamında Nisan 2013’te başlattığı Akil İnsanlar Heyeti uygulaması, dünya örnekleri de dikkate alınarak analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akil insanlar heyeti, akiller heyeti, terörizm, çatışma çözümü, PKK.

 

 

Abstract

Conflict resolution attempts that do not take social traumas and animosity into consideration, and regards counter terrorism only in the context of homeland security operations, deepen social traumas and animosity created by conflict and aggravate the resolution. Problems caused by dominance of security-oriented approaches expedited embracement of multi-dimensional approach in counter terrorism. The obligatory quality of human rights law, necessity of international cooperation, belligerent parties’ search for legitimacy have been among determining factors. In this article, The Panel of the Wise (Akil İnsanlar Heyeti, PoW) which was initiated as a part of the peace process in April 2013 by the Turkish Government is analyzed with the support of similar cases in the world.  

Keywords: The Panel of The Wise, Wise People, terrorism, conflict resolution, the PKK.