Türkiye’nin Nükleer Enerji Açılımının İçerik Analizi: Çeşitlendirme mi, Teslimiyet mi?

Azime TELLİ
Dr., 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Okumak için tıklayınız

 

Öz

 

Enerji bağımlılığının yaratabileceği olası tehditlere karşı kaynak çeşitlendirme kavramı en önemli önlem ve müdahale aracı olarak öne çıkmaktadır. Bir ülkenin, tek bir kaynak ya da bir transfer yöntemine aşırı bağımlı olmasının yaratacağı teh- ditle baş etmesi adına çeşitlendirme politikası izlemesi önem taşımaktadır. Enerji ithalatına yüzde 73.5 oranında bağımlı olan Türkiye birincil enerji tüketiminde fosil yakıtların payını azaltmak için nükleer enerji seçeneğine yönelmiştir. Türkiye’nin 3 nükleer santral kurulmasına yönelik girişimleri devam ederken Rusya ile uçak krizi sonrasında yaşanan gerilim enerjide bağımlılığın yaratabileceği tehdit ile ilk kez ciddi anlamda yüzleşilmesini sağlamıştır. Bu çalışmada nükleer enerjinin doğal gaza bağımlılığın çözümü olup olmadığı sorusuna Türkiye özelinde cevap aranacaktır. Bu amaçla Akkuyu ve Sinop Nükleer Santral Anlaşmaları’nın içerik analizi yapılarak seçilen yöntem ile ulaşılmak istenen hedefin uygunluğu sorgu- lanacaktır. Çalışmada metin tarama ve içerik analizi yöntemleri kullanılacaktır.

 

Anahtar kelimeler: Enerji Güvenliği, Doğal Gaz, Nükleer, Akkuyu, Kaynak Çeşitlendirme, Birincil Enerji Tüketimi

 

Abstract

 

Resource diversification against the possible threats that might be created by en- ergy dependence, comes to the forefront as the most important prevention and in- tervention tool. It is essential that a country follows the right diversification policy in terms of coping with the threat to be created by excessive dependence on a resource or transfer management. Turkey, which is 73.5% dependent on energy import, has directed toward nuclear energy option in order to reduce the share of fossil fuels in its primary energy consumption. While Turkey’s initiatives on es- tablishing 3 nuclear power plants are ongoing, the crisis occured after the aircraft problem with Russia, has provided Turkey to confront the threat seriously for the first time, which might be created by energy dependence. In this study; an answer, specific to Turkey, will be sought for the question whether there is a solution for nuclear energy’s dependence on the natural gas. To this end, content analyzes of Akkuyu and Sinop Nuclear Power Plants will be carried out; thus the compat- ibility of the objective intended to be achieved by the method selected, will be questioned. Text scanning and content analysis methods will be used in the study.

 

Keywords: Energy Security, Natural Gas, Nuclear, Akkuyu, Source Diversification, Primary Energy Consumption