Adalet Kavramı Kapsamında Geçmişle Hesaplaşma ve Uzlaşma: Türkiye

Ali Fuat GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

 

 

Öz:

 

Bireylerin olduğu gibi toplumların da geçmişi ve hafızası vardır. Toplumların geçmişi ve hafızası siyasal anlamda yöneten ve yönetilenler arasındaki ilişkiler sonucunca birikmiştir. Toplumsal hafızanın harekete geçirilmesi ile hakikatlerin gün ışığına çıkarılıp toplumsal uzlaşıyı sağlamak, demokrasiye geçiş sürecindeki toplumlar için elzemdir.

Türkiye’de hâkim ideolojinin temsilcileri ile bazı toplumsal gruplar arasında yaşanan çatışmalar sonucunda mağduriyetler ortaya çıkmıştır. Sorunu çözmek için izlenecek yöntem toplumsal barışın devam edip etmeyeceğini belirleyecektir.

Çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için geçmişle hesaplaşmanın ve uzlaşmanın yöntem ve boyutları adalet ekseninde incelenmesidir.

Bu doğrultuda yaşanan mağduriyetler ve sonuçları incelenerek geçmişle hesaplaşma ve uzlaşmanın nasıl yapılacağı irdelenecektir.

 

Anahtar Sözcükler: Geçmişle hesaplaşma ve uzlaşma, Adalet, Ermeni, PKK, Türkiye

 

Abstract:

 

Not only individuals, but also societies have histories and memories. The history and memory of societies have accumulated as a result of politic relationships between the governors and the public. To discover the truth and horror of the past by using public memory is a prerequisite for achieving reconciliation for the societies in transition to democracy.

The victimhood has ensued in consequence of going on conflicts between the representative dominant ideology and some social groups in the political history process.  The method of procedure, for resolving the problem, will determine whether social peace go on or not.

The aim of this study is to investigate the method and extent of confrontation with the past of victim hoods in Turkey at the line of justice.

To this end, the victim hoods and its outcome are studied and scrutinized how to face up to the past and reconciliation will be done.

 

Key Words: Coming to terms with the past and reconciliation, Justice, Armenian, Kurdistan workers' party, Turkey