Avrupa Birliği Ülkelerinde Yabancı Düşmanlığı ve Avrupa Güvenliğine Etkisi

Avrupa Birliği Ülkelerinde Yabancı Düşmanlığı ve Avrupa Güvenliğine Etkisi

Xenophobia in The European Union And its Effect On The European Security

Nurgül Bekar


Öz

Yabancı düşmanlığı iki binli yılların başından itibaren Avrupa’da yükseliş eğilimindedir. Bu eğilimde 11 Eylül 2001 saldırıları, 2008’de başlayan ekonomik kriz ve 2009’da Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı etkisine alan Arap Baharı hareketleri kırılma noktalarını oluşturmuş, 11 Eylül olayları sonrası yabancı düşmanlığı Müslümanlara karşı tutumla hemen hemen aynı anlama gelmiştir. Ekonomik krizin yaşamsal refah üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle 2000 yılı sonrasında Avrupa devletlerinin siyasetinde ırkçı ve popülist söylemlere sahip aşırı sağ fikirlerin daha çok destek bulması, yabancı düşmanlığındaki yükselişi adeta normalleştirmiştir. Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenlik tanımının değişmesi, yabancıların Avrupa Birliği’ne (AB) üye devletlerde bireysel, toplumsal ve bölgesel düzeyde güvenlik tehdidi olarak algılanmasını kolaylaştırmıştır.

Bu çalışmada Avrupa Birliği ülkelerindeki toplumsal seviyede artan yabancı düşmanlığı ve Avrupa güvenliğinin birbiriyle bağlantılı hale gelmesi konu edilmektedir. Makalede yabancılara yönelik tutumların Avrupa güvenliği üzerinde nasıl bir tehdit oluşturduğunun analizi yapılmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede, AB içinde en fazla yabancı nüfusu barındıran Almanya yabancı düşmanlığı konusunda temel örneklerden birini teşkil ettiğinden, ayrı bir başlık altında ele alınacaktır. Kuramsal açıdan milliyetçilik ideolojisi ve Avrupa bütünleşmesini en iyi açıklayan teorilerden biri olan işlevselcilik, “yayılma etkisi (spill-over)” savıyla çalışmanın analizine yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Yabancı Düşmanlığı, Avrupa Güvenliği, Avrupalı Türkler

Abstract

Xenophobia has been on the rise in Europe since the early two thousand years. In this trend, 9/11 attacks, the economic crisis that started in 2008, and the Arab Spring movements that affected the Middle East and North Africa in 2009 constituted the breaking points, and the post-9/11 incidents of xenophobia were almost identical to the attitude towards Muslims. Because of the negative effects on the vital welfare of the economic crisis, the support of far-right ideas with racist and populist rhetoric in the politics of the European states after 2000 has almost normalized the rise in xenophobia. The change in the definition of security in the post-Cold War era has made it easier for foreigners to perceive the European Union (EU) as a security threat at the individual, social and regional levels in member states.

This study focuses on increasing xenophobia and European security on the social level of the European Union countries. An attempt will be made to analyze how the attitudes towards foreigners positively threaten European security. In this framework, Germany, which has the most foreign population in the EU, constitutes one of the basic examples of xenophobia and will be treated under a separate subtitle. The ideology of nationalism and functionalism, one of the theories that theoretically best explain European integration with the “spill-over” argument, will help analyze the work.

Keywords: European Union, Xenophobia, European Security, Euro-Turks