Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün Merkezî Asya’daki Etkinsizliği

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün Merkezî Asya’daki Etkinsizliği
Inefficiency of Collective Security Treaty Organization in Central Asia

Burulkan ABDIBAITOVA
Saltanat KYDYRALIEVA

 

Öz

Merkezî Asya cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmaları ile birlikte karşılarına çıkan meseleler arasında zaman kaybetmeden ilgilenilmesi gereken konulardan biri - bölgesel güvenliğin sağlanması olmuştur.

Bu doğrultuda, Rusya Federasyonu’nun önerisiyle bütünleşik bir güvenlik sistemini oluşturma çabasıyla 1992’de temelleri atılan Kolektif Güvenlik Anlaşması’nın 2002’de Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) dönüşmüştür. Bu çalışmada KGAÖ’nün kurumsallaşma süreci ve 2002’den 2012’ye kadarki faaliyetleri ışığında söz konusu kurumun etkinliği/etkinsizliği irdelenecektir.

KGAÖ’nün gelişme perspektifleri ve güncel sorunları değerlendirilerek, KGAÖ’nün zayıf ve güçlü tarafları ele alınacaktır. Çalışmanın amacı – KGAÖ’nün Merkezî Asya bölgesindeki rolünü sorgulamanın yanı sıra etkinliği/etkinsizliğini etkileyen nedenlere, sebep-sonuç ilişkileri çerçevesinde açıklama getirme hedeflenmiştir. Bununla birlikte saptanan sorunları gidermek amacıyla teorik bilgi çerçevesinde öneriler sunulacaktır.

Anahtar kelimeler: Merkezî Asya, KGAÖ, bölgesel güvenlik çalışmaları, Post-Sovyet ülkeler.

Abstract

After gain of independence by Central Asian states in 1991, the main threat faced by newly emerged countries were regional security risks which required immediate steps to take situation under control. Thus, with a goal to create united regional security system, Collective Security Treaty was launched in 1992 which re-organized to Collective Security Treaty Organization in 2002.

The aim of this study is to analyze efficiency/inefficiency of CSTO under lights of it activities since 1992 to 2012. Development perspectives of CSTO and its current problems and issues will be evaluated and analysis of strong and weak sides of CSTO will be made.

The main goal of this paper is not only examine but to detect reasons of it in a format of cause and effect relationship. Accordingly proposal to current issues of CSTO will be offered at the end of this paper.

Keywords: Central Asia, CSTO, regional security studies, Post-Soviet states.