'Combat Charities': New Phenomenon of the 21st Century or the Longstanding Reality of the Warfare?

'Combat Charities': New Phenomenon of the 21st Century or the Longstanding Reality of the Warfare?
“Çatışma Hayırseverleri”: 21. Yüzyılın Yeni Olguları veya Savaşın Uzun Süreli Gerçekliği?

Kerem Ovet
Metin Gurcan, PhD

 

Abstract:

Combat charities are the non-profit organizations that aim to provide military (training and equipment) and non-lethal help (healthcare, social services, consulting in public, diplomatic and political relations) to local entities. These organizations operate with the motivation of charity, getting no salaries for their service and labeling their action as humanitarian. The purpose of this article is to deeply examine this new-emerging notion in the literature with its recent developments, historical context, legitimacy and legal background. Pavol Kosnáč, who is the founding father of the term combat charity, claims that these organizations are completely new formations appeared in Iraq and Syria with the Arab Spring. This article, however, questions the Kosnáč’s argument and offers a method of discussion which looks for parallel demonstrations of combat charities in the history. It states that the combat charities were always a part of warfare but grew in the 21st century with the effect of social media. This article also stands against the perspective of evaluating these organizations as humanitarian, unsophisticated beings. The combat charities are questionable actors containing great ethical and legal problems within themselves

Keywords: Combat Charities, Hybrid Warfare, Armed Conflict.

Öz:

“Çatışma Hayırseverleri”, lokal oluşumlara hiç bir çıkar amacı gütmeden askeri (eğitim ve teçhizat) ve sivil (sağlık hizmeti, sosyal servisler, halka ilişkiler, politika ve diplomaside danışmanlık) alanlarda destek sağlayan organizasyonlardır. Bu organizasyonlar amaçlarını insani yardım olarak belirlemişlerdir ve hizmetleri karşılığında hiç bir ücret beklemeden çalışmaktadırlar. Bu makalenin amacı da yeni ortaya çıkmış bir kavram olan “Çatışma Hayırseverleri”ni derinlemesine incelemek ve onların tarihsel gelişimini, meşruiyet alanlarını ve legal arkaplanını gözler önüne sermektir. Bu kavramı ortaya çıkartan Pavol Kosnáč bahsedilen organizasyonları Arap Baharıyla birlikte Suriye ve Irak’ta ortaya çıkmış tamamen yeni oluşumlar olarak tanımlamaktadır. Fakat, bu makale, Kosnáč’ın argümanını sorgulamakta ve karşılaştırmalı tarihsel bir tartışmayla bu organizasyonlara tarihten örnekler sunmaktadır. Çatışma Hayırseverleri’nin her zaman savaş alanının bir parçası olduğunu iddia etmekte ve/fakat 21. Yüzyılda sosyal medyanın etkisiyle büyüdüğünü söylemektedir. Ayrıca bu makale bahsedilen oluşumların zararsız, insani yardım organizasyonları olduklarını da reddetmektedir. “Çatışma Hayırseverleri” sorgulanabilir aktörlerdir ve içlerinde etik ve legal anlamda büyük problemler barındırmaktadırlar.

Anahtar Sözcükler: Çatışma Hayırseverleri, Hibrit Savaş, Silahlı Çatışma.