İsveç’te Bir Osmanlı Elçisi: Mehmed Said Efendi

İsveç’te Bir Osmanlı Elçisi: Mehmed Said Efendi
An Ottoman Ambassador in Sweden: Mehmed Said Efendi
Evren KÜÇÜK*

Öz

Osmanlı padişahları; cülus, tebrik, barış, doğum, savaş, dostluk teklifleri gibi meseleler için yabancı hükümdarlara geçici elçiler (ad hoc) gönderirdi. Bu elçiler, siyasi ve diplomatik görüşmeleri, sefaretname adı verdikleri raporlarla yetkili mercilere takdim ederdi. Osmanlı Devleti, çeşitli amaçlar için İsveç’e diplomatik heyetler göndermişti. İsveç’e giden elçilerden biri de Mehmed Said Efendi’ydi. İsveç’e gönderilmesinin resmi amacı XII. Charles’a verilmiş olan borcu tahsil etmekti. Ancak Mehmed Said Efendi’nin arka plandaki amacı ise İsveç ile Rusya arasında bir ittifakın yapılıp yapılmadığının araştırılmasıydı. Bu çalışmanın amacı: ad hoc diplomasisi çerçevesinde Osmanlı-İsveç ilişkilerini ele alarak bir Osmanlı Elçisinin, İsveç algısını değerlendirmektir.

Anahtar Sözcükler: Ad hoc, İsveç, Mehmed Said Efendi, Osmanlı Devleti, Sefaretname.

Abstract

The Ottoman Sultans has sent (ad hoc) temporary ambassadors to foreign rulers for affairs such as enthronement, greeting, peace, birth, war, friendship offerings. These ambassadors would present political and diplomatic negotiations with competent authorities, with reports called ‘sefaretname’. Ottoman State, has sent diplomatic delegations to Sweden for various purposes. One of the ambassadors who went to Sweden was Mehmed Said Efendi. The official purpose of his sending collecting the debt which was given to Charles XII. However, the aim in the background of Mehmed Said Efendi was to investigate whether an alliance between Sweden and Russia had been made. The purpose of this study: to assess the Swedish perception of an Ottoman ambassador by taking the Ottoman-Swedish relations under the ad hoc diplomacy framework.

Keywords: Ad hoc, Sweden, Mehmed Said Efendi, The Ottoman State, Sefaretname (embassy report).

 

* Dr. Öğrt. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kastamonu/Türkiye. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.