Liderler ve İsrail’in Arap Devletlerine Yönelik Dış Politikası

A. Murat Ağdemir
Dr., Milli Savunma Bakanlığı

Öz

Devletin uluslararası ilişkilerde bütüncül bir aktör olduğunun kabul edilmesi dış politika analizinde liderlerin düşünce yapılarının, dış dünyayı algılamalarının ve onları kararlarında motive eden faktörlerin göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Ancak, politik psikoloji açısından liderlerin inançları, psikolojik durumları ve kişilikleri devletlerin dış politika kararlarında önemli etkiye sahiptir. Bu durum, İsrail’in dış politikasının analiz edilmesinde liderlerin dünyayı nasıl algıladıklarının dikkate alınmasını gerektirmektedir. Yahudilerin geçmiş yıllarda özellikle diasporada yaşadığı sıkıntılar ve Yahudi soykırımının kötü anıları hayatları boyunca İsrailli liderlerin peşini bırakmamıştır. Bu nedenle, söz konusu acıların liderler üzerinden İsrail dış politikası, en önemlisi de Arap devletlerine yönelik politikasındaki etkilerinin incelenmesi önemli bir konu olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İsrail, Liderler, Politik Psikoloji, Dış Politika.

 

Abstract

When the state is considered as a unitary actor in international relations, leaders’ ideas, their perceptions of the world and the motives which affect their decisions are neglected in foreign policy analysis. However, according to political psychology, leaders’ belief systems, psychological conditions and personalities have important effects on foreign policy decisions. This, in turn, requires leaders’ perceptions be taken into account while analyzing Israel’s foreign policy. Troubles of the past, especially during diaspora life and genocide memories still affect leaders. That’s why it is important to examine the effects of these sufferings on leaders and Israel’s foreign policy, especially towards Arab states.

Keywords: Israel, Leaders, Political Psychology, Foreign Policy